1. ข้อมูลโครงการ

โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2”

จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอด โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”

โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2” จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอด โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 1” เพื่อค้นหาและสนับสนุนนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือธุรกิจชุมชน ผสมผสานกับการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอาชีพเกษตรกรเข้าสู่บริบทโลกใหม่ (Next Normal) เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ (Influencer) ที่มีความสามารถในการสร้าง Content ทางด้านการเกษตร ใน โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2”

2. วัตถุประสงค์โครงการ

       เพื่อสื่อสารและสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและทักษะเฉพาะเพื่อสร้างรายได้ที่ทัดเทียมกับอาชีพในภาคธุรกิจอื่น

       เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ (Success Case) ให้คนรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนา สู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร (Entrepreneur)

       เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้ BCG Model

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครในนามบุคคล (1 ท่าน)
สมัครในนามตัวแทนสถาบัน/องค์กร/กลุ่ม (อย่างน้อย 1 ท่าน)

เกษตรกรต้องมีแนวทางรูปแบบการสร้างรายได้การการเกษตรได้จริง

 1. อายุ 20 – 65 ปี
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. ไม่จำกัดศาสนา
 4. เชื้อชาติไทย / สัญชาติไทย
 5. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 6. เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรจริง สามารถตรวจสอบได้

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการแข่งขัน

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
1

ปิดรับสมัคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
2

รอบคัดเลือก

จากผู้สมัครทั้งหมด เหลือ 60 รายชื่อ
กุมภาพันธ์ 2567
3

รอบรองชนะเลิศ

คัดจาก 60 เหลือ 24 รายชื่อ
กุมภาพันธ์ 67
4

รอบชนะเลิศ

คัดจาก 24 เหลือ 8 รายชื่อ
5

ประกาศผลรางวัล

ประกาศรางวัล กรกฎาคม 67
ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์
6

5. ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม

 1. ข้อมูลในบัตรประชาชน
 2. ข้อมูล Social Media Account เช่น Line, FB, Tiktok, IG, Email
 3. ข้อมูล แนวความคิดเกี่ยวกับการทำการเกษตร
 4. ไฟล์รูปถ่ายของตนเอง [ ไฟล์นามสกุล .jpg .jpeg .png .pdf ขนาดไม่เกิน 5MB]
 5. คลิปวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวของท่าน ความยาว 1 นาที (มี หรือ ไม่มี ก็ได้) [ ไฟล์นามสกุล .mp4 .mov .mkv ขนาดไม่เกิน 20MB]

6. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจาก ธ.ก.ส.

รอบ 60 คน (จากใบสมัคร)

1. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร
3. สามารถบริหารจัดการ/การปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลง

รอบ 24 คน (จากการสัมภาษณ์)

1. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร
3. สามารถบริหารจัดการ/การปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาต่อยอดกระบวนการด้านต่างๆ

รอบ 8 คน (นำเสนอผลงาน)

1. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร
3. สามารถบริหารจัดการ/การปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาต่อยอดกระบวนการด้านต่างๆ
5. ความสามารถด้าน Influencer
6. Content การนำเสนอ
7. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ (Value Added)

รอบ 3 คน (นำเสนอผลงาน)

1. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร
3. สามารถบริหารจัดการ/การปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาต่อยอดกระบวนการด้านต่างๆ
5. ความสามารถด้าน Influencer
6. Content การนำเสนอ
7. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ (Value Added)
8. มีความโดนเด่นด้านการเกษตร มีผลผลิตที่สร้างมูลค่าสูง (High Value) และมีความ โดดเด่นด้าน Influencer

7. เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

รับเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล
(จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล
(จำนวน 1 รางวัล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล
(จำนวน 1 รางวัล)

ทั้ง 24 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรับประกาศนียบัตร

Group 19 copy

8. Link รับสมัคร

9. ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติ

เข้าชม

11,930

ยอดสมัครรวม

1,817

ภาคกลาง

2,355

ภาคเหนือ

1,387

ภาคใต้

5,357

ภาคอีสาน

947

ภาคตะวันออก

67

ภาคตะวันตก

หมดเขตรับสมัคร

เข้าสู่ระบบด้วยไลน์

หรือ